Przejdź do treści

Egzamin dyplomowy

Warunki i wymagania dotyczące prac dyplomowych:

 1. Pracę dyplomową należy realizować w pracowni zgodnej ze specjalizacją.
 2. Pracownią dyplomową może stać się pracownia, w której uzyskano zaliczenie w poprzednim roku (minimum jeden semestr).
 3. W skład pracy dyplomowej mogą wchodzić prace wykonane w innych pracowniach po warunkiem uzyskania zgody promotora.
 4. W skład pracy dyplomowej mogą wchodzić prace wykonane w poprzednim roku akademickim pod warunkiem uzyskania zgody promotora.
 5. Aneks do dyplomu nie jest wymagany.
 6. Studentów II roku nie obowiązuje ogólny przegląd semestralny, swoje prezentacje zobligowani są konsultować z promotorami.
 7. Pracę dyplomową (w dwóch kopiach, oraz w wersji cyfrowej nagranej na płytę CD) należy składać do końca maja (zaakceptowaną i podpisaną przez promotorów).
 8. Dokumentacja pracy artystycznej/projektowej i praca teoretyczna powinna być zawarta w jednym tomie (w dwóch kopiach).
 9. Dopuszcza się autorski projekt dokumentacji dyplomu lub wykorzystanie gotowego wzoru, który będzie można pobrać ze strony Wydziału Sztuki.
 10. Dokumentacji pracy artystycznej/projektowej powinien towarzyszyć opis (do 5 stron tekstu).
 11. Prace wykonane poza pracownią dyplomową, a wchodzące w skład dyplomu powinny w być opisane w dokumentacji dyplomu (pracownia, prowadzący).
 12. Studenci zobligowani są do przekazania promotorom wersji cyfrowej pracy dyplomowej (teoretycznej razem z artystyczną/projektową).
 13. Termin obron pracy dyplomowej – czerwiec.