Przejdź do treści

Jakość kształcenia

RJK podejmuje działania w celu zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez IGiW, opracowując i wdrażając w jednostce zgodny z zaleceniami i rekomendacjami URdsJK wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

 

RJK dba o:

  1. przestrzeganie zasad związanych z powiązaniem wewnętrznego systemu jakości z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tradycją, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia;
  2. opracowani i przestrzeganie zasad realizacji koncepcji kształcenia na danym kierunku lub kierunkach studiów;
  3. przestrzeganie zasad proporcjonalnego zaangażowania nauczycieli akademickich w proces kształcenia, pracę naukową i organizacyjną powiązaną z właściwym określeniem kompetencji;
  4. przestrzeganie obowiązku cyklicznego przeglądu osiąganych efektów uczenia i na tej podstawie doskonali jakość kształcenia;
  5. współdziałanie z przedstawicielami otoczenia społecznego.

 

RJK, zgodnie z wytycznymi URdsJK, sporządza raporty:

  1. wyników badań ankietowych dotyczących programu studiów, prowadzących, i realizacji poszczególnych zajęć;
  2. przeglądu programów studiów;
  3. ewaluacji procesu kształcenia;
  4. analizy systemu wsparcia dydaktycznego dla studentów,

RJK określa, na podstawie analizy SWOT, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w zakresie prowadzonego procesu kształcenia oraz przedstawia dyrektorowi jednostki harmonogram działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.

W skład Rady Jakości Kształcenia dla danego kierunku/kierunków studiów wchodzą: nauczyciele akademiccy, przedstawiciel studentów, koordynator kierunku powołani na 4 letnią kadencję przez dyrektor instytutu. Decyzją dyrektora instytutu mogą w jej skład zostać powoływani doraźnie przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. Koordynator Kierunku zostaje powołany prze dyrektor instytutu na okres 4 lat a jego zakres obowiązków Koordynatora Kierunku określa dyrektor instytutu w porozumieniu z przewodniczącym RJK.

Uniwersytecka Rada ds. Jakości Kształcenia i Rada Instytutu zapoznaje się z raportami Kierunkowych Zespołów, szczegółowo je analizuje i wyciąga stosowne wnioski.

W następstwie tego podejmowane są działania naprawcze, podczas których między innymi dokonuje się weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach. Przeprowadza się szczegółowy przegląd kart kursów. w efekcie tych działań poprawione zostały sformułowania wymagań i warunków oceny powodujące większą czytelność i możliwość zrozumienia ich przez studentów. w ramach planu naprawczego powołane zostały osoby odpowiedzialne za wydziałową stronę www. Do ich głównych obowiązków należy aktualizowanie i uzupełnienie brakujących informacji dotyczących studiów na wszystkich kierunkach. Pod wpływem raportów jakości kształcenia zadecydowano o szerszej dyskusji nad stworzeniem dodatkowych możliwości odbywania praktyk przez studentów.

Działanie na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie raportu pod koniec danego cyklu studiów, przygotowanie corocznego sprawozdania dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Grafiki i Wzornictwa oraz przedłożenie go Uniwersyteckiej Radzie ds. Jakości Kształcenia i Radzie Instytutu.

Organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi celem analizy planów i programów studiów oraz kart kursów,
realizacja rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia na danym kierunku studiów.
Ocena i weryfikacja efektów kształcenia odbywa się dwutorowo, pierwsza ścieżka wykonywana jest przez pracowników Instytutu działających w ramach RJK oceniających plany i programy studiów oraz poprzez hospitację zajęć pracowników, przeprowadzaną przez kierowników katedr.

Drugą ścieżką sprawdzającą głównie oceny jakości prowadzonych zajęć oraz weryfikacje przekazywanych treści są ankiety przeprowadzane wśród studentów oceniających poszczególne przedmioty po ich odbyciu. Pozwala to na wypracowanie bardziej wyważonych i zobiektywizowanych sposobów prowadzenia zajęć oraz realizowanych programów. Prace nad zmianami prowadzi zwykle konstytuowany na tę okazję zespół roboczy.

Plany i programy studiów są dyskutowane na posiedzenia Rady Instytutu, a następnie modyfikowane i zatwierdzane w terminie wskazanym przez dyrektora instytutu (nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć), pod kątem koordynacji między przedmiotowej, właściwej kolejności przedmiotów, treści merytorycznych, weryfikacji kart kursów, zgodnie z sugestiami prowadzących zajęcia.

Rada Jakości Kształcenia Instytutu Sztuki i Designu
r.a. 2021/22

Przewodnicząca: dr Ewelina Małysa

Koordynatorzy:
Studia I stopnia

Kierunek Design
dr hab. Alicja Panasiewicz
dr Franciszka Jagielak
mgr Ewa Protasiewicz

Kierunek Digital Design
mgr Anna Pichura
mgr Piotr Filipiuk
mgr Marcin Turecki
mgr Jacek Doroszenko

Kierunek Grafika
prof. Jacek Zaborski
dr Kornel Janczy
mgr Dominika Bobulska (ankiety)

Kierunek Komunikacja Wizualna
dr Przemysław Paliwoda
mgr Karolina Szafran

Kierunek Sztuka i Media
dr hab. Beata Długosz
dr hab. Maria Wasilewska
dr Michał Łuczak

Studia II stopnia

Kierunek Art&Design
dr Wojciech Sobczyk
dr Daria Malicka

Kierunek Projektowanie graficzne, multimedia
dr Marcin Klag

Kierunek Sztuka Współczesna
dr Łukasz Białkowski
dr Małgorzata Kaźmierczak
dr hab. Beata Cyboran
dr Karolina Kolenda
drr Agata Wójcik, dr Wiktoria Kozioł (ankiety)

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego
Bogumił Kucza (firma Komodo Piotr Kucza)