Przejdź do treści

Część artystyczna

Część artystyczna pracy dyplomowej

 

  1. Zakres i temat artystycznej części pracy dyplomowej są ustalane z promotorem pracy w pierwszym semestrze ostatniego roku studiów na zajęciach w artystycznej pracowni dyplomowej.
  2. Artystyczną część pracy dyplomowej stanowią tworzące spójną merytorycznie oryginalną całość utwory o charakterze autorskiego dzieła, które mogą mieć wymiar: użytkowy, naukowy, edukacyjny, informacyjny, eksperymentalny lub autoekspresyjny. Praca powinna uwzględniać specyfikę kierunku studiów poprzez osadzenie dzieła w środowisku cyfrowym, jego multimedialność i interaktywność. Artystyczna część pracy dyplomowej może wykorzystywać takie media i formy jak: aplikacje na urządzenia ekranowe, strony www, gry, animacje i wideo cyfrowe, fotografie, e-booki, instalacje interaktywne itp. Praca powinna być zaprezentowana adekwatnie do wybranego tematu, np.: w formie planszy, wizualizacji, prezentacji multimedialnych i powinien jej towarzyszyć komentarz pisemny do 8 stron tekstu.
  3. Tematy części artystycznej prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Katedry Multimediów.
  4. Powołanie recenzenta następuje w lutym.