Przejdź do treści

Część teoretyczna

Część teoretyczna pracy dyplomowej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki w sprawie zasad dyplomowania na kierunku: Design

  1. Problematyka teoretycznej części pracy dyplomowej jest ustalana z promotorem pracy nie później niż w pierwszym miesiącu ostatniego roku studiów podczas seminarium dyplomowego (do 1 listopada)
  2. Teoretyczna część pracy dyplomowej jest pracą pisemną podejmującą tematy związane z kierunkiem studiów. Zagadnienia podjęte w pracy teoretycznej powinny mieć związek z praktyczną częścią pracy dyplomowej, np.: pokazywać temat w szerszym kontekście, przybliżać przemiany historyczne, opisywać metodologię twórczą, itp.
  3. W czasie trwania seminarium dyplomowego na ostatnim roku studiów student jest zobowiązany systematycznie przekazywać promotorowi kolejne fragmenty pracy celem sprawdzenia poprawności wywodu i weryfikacji tez. Część teoretycznej pracy dyplomowej w całości powinna zostać przekazana promotorowi do sprawdzenia nie później niż cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.
  4. Promotor zobowiązany jest do systematycznego weryfikowania postępów pracy, zapobiegania wszelkim formom naruszania ochrony własności intelektualnej, udzielania wskazówek zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale, przyjęcia pracy dyplomowej zgodnie z ustalonymi zasadami, wystawienia oceny końcowej i sporządzenia opinii o pracy.
  5. Tematy części teoretycznej prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Katedry Multimediów do końca listopada.
  6. Powołanie recenzenta następuje w lutym.