Przejdź do treści

O kierunku

Opis kierunku: 

Studia pierwszego stopnia na kierunku design (wzornictwo) trwają 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Kierunek przygotowuje absolwentów do podjęcia działalności artystyczno-projektowej i wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach:

  • projektowania prospołecznego (uniwersalnego)
  • projektowania prorynkowego

Studia zapewniają wielowymiarowe podejście do dyscypliny projektowej oferując szereg kursów teoretycznych i laboratoryjnych. W ramach kursów teoretycznych realizowane są istotne zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki, designu oraz współczesnych tendencji w projektowaniu. Na kursach praktycznych studenci opanowują i doskonalą umiejętności warsztatowe, zarówno pod względem artystycznym (rysunek, działania wizualne) jak i projektowym. Zdobywają fachową wiedzę dotyczącą zasad ergonomii, metodyki, marketingu produktu, innowacji i nowych technologii, ale również tradycyjnych metod. Nabywają umiejętności sprawnego posługiwania się niezbędnymi w projektowaniu programami do grafiki 2d i 3d. Poznają i wykorzystują zasady projektowania zrównoważonego. Wykonują projekty eksperymentalne, poszukując nowych materiałów i możliwości ich zastosowania w projektowanych obiektach.

Studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny,
co rozwija niezależność i odpowiedzialność przyszłych projektantów. Ponadto pozwala w sposób zaangażowany i kreatywny uczestniczyć w procesach społecznych i działaniach mających na celu poprawę jakości i estetykę przestrzeni egzystencjalnej użytkowników.

Kierunek design przygotowuje do podjęcia pracy projektanta wzornictwa zarówno w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i produkcji wyrobów w oparciu o autorskie pomysły projektowe, jak i na stanowisku projektanta w biurach projektowych, a także świadczenia usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Design posiada wiedzę z zakresu sztuk projektowych (design- wzornictwo-projektowanie produktu) i artystycznych (działania wizualne) oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Warsztatowo i artystycznie przygotowany jest zarówno do podjęcia samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych. Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania prorynkowego z uwzględnieniem aktualnych trendów, tendencji oraz prospołecznego (uniwersalnego), w tym projektowania dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Ponadto jest również przygotowany do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy będzie z powodzeniem stosował założenia projektowania zrównoważonego, z szacunkiem dla użytkownika, środowiska i społeczeństwa.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku design otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają mu wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych. Umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach ćwiczeń ze sztuk wizualnych pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej. Absolwent może również rozpocząć własną działalność gospodarczą, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia.