Przejdź do treści

Dyplom

Egzamin dyplomowy

Licencjacka praca dyplomowa składa się z części teoretycznej i praktycznej.

• Część teoretyczna: praca pisemna. Temat pracy powinien być związany z częścią praktyczną, stanowić teoretyczną podbudowę rozwiązywanego problemu projektowego.
• Część praktyczna: projekt produkt. Problem projektowy student wybiera w uzgodnieniu z promotorem. Projekt powinien składać się z modelu, plansz prezentujących ideę i założenia projektu, opisu zawierającego dokumentację rozwoju projektu.

 

Obrona pracy licencjackiej składa się z:

• Wypowiedzi dyplomanta prezentującej temat pracy, założenia i rozwiązania projektowe.
• Odpowiedzi na pytania Komisji.

 

Projekt licencjacki ma być sprawdzianem umiejętności studenta świadczących o świadomości twórczej i inwencji własnej autora. Praca dyplomowa winna być wykonana na wysokim poziomie artystycznym z dużą biegłością techniczną świadczącą o sprawności zawodowej dyplomanta.