Przejdź do treści

Składanie pracy

 1. Dyplomant składa u pracownika Sekretariatu Katedry Multimediów nie później niż trzy tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznikiem nr 1 oraz zatwierdzoną przez promotora pracę na płycie CD lub DVD w formacie DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF. Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku, formy (studia stacjonarne/niestacjonarne) oraz stopnia studiów. Weryfikacja pracy trwa do pięciu dni roboczych. Dyplomant jest zobowiązany osobiście odebrać z Sekretariatu skrócony raport podobieństwa oraz Załącznikiem nr 2.
 2. Dyplomant ma obowiązek złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony:
  • wygenerowany przez system skrócony raport podobieństwa wraz z Załącznikiem nr 2;
  • dwa egzemplarze zatwierdzonej przez promotora podpisem teoretycznej części pracy dyplomowej:
   • 1 egzemplarz wydruku jednostronnego w twardej oprawie
   • 1 egzemplarz wydruku dwustronnego zbindowanego
   • do obu egzemplarzy musi być dołączona identyczna z wydrukiem kopia elektroniczna pracy wraz ze skanem strony tytułowej podpisanej przez promotora
  • dwa egzemplarze dokumentacji artystycznej części pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora – do obu egzemplarzy musi być dołączona identyczna z wydrukiem kopia elektroniczna pracy wraz ze skanem strony tytułowej podpisanej przez promotora;
  • indeks z kompletem wpisów i zaliczeń;
  • kartę egzaminacyjną z kompletem wpisów i zaliczeń;
  • cztery identyczne fotografie o wymiarach 6,5 x 4,5 cm;
  • potwierdzenie uregulowania opłaty za wydanie dyplomu: 60 zł płatne gotówką we wpłatomacie lub w kasie uczelni;
  • aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim dyplomant musi złożyć wniosek o wydanie takiego odpisu, dodatkową fotografię o wymiarach 6,5 x 4,5 cm oraz uiścić we wpłatomacie lub w kasie uczelni opłatę 40 zł.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych w momencie składania prac dyplomowych muszą mieć uregulowaną opłatę za studia.Dyplomant ma obowiązek złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony:
 4. Przedkładając pracę dyplomową dyplomant podpisuje w Dziekanacie Wydziału Sztuki oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu), oświadczenie o identyczności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej
 5. Przyjęta przez promotora praca podlega ocenie recenzenta.
 6. Recenzenta powołuje Kierownik Katedry Multimediów.
 7. Obrona odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana w składzie określonym w Regulaminie Studiów.
 8. W momencie odbioru dyplomu z dziekanatu wymagane jest złożenie w formie pisemnej Deklaracji absolwenta dostępnej do wypełnienia na stronie: https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html