Przejdź do treści

Komunikacja wizualna — egzamin wstępny

facebook: https://www.facebook.com/komwizup
instagram: @komunikacja_wizualna_up_krakow
www: https://projektowaniegraficzneupkrakow.myportfolio.com

Szanowni Państwo, zapraszamy do studiowania na kierunku artystycznym Komunikacja Wizualna po którym uzyskacie umiejętności w zakresie projektowania 2d oraz dyplom licencjata.
W celu weryfikacji Państwa kompetencji jako przyszłych studentów przygotowaliśmy egzaminy, które pozwolą nam sprawdzić Wasze zdolności w dziedzinie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności warsztatowych. Egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiamy jak wyglądają poszczególne etapy i jaki jest cel ich organizowania.
W dalszej części możecie się Państwo zapoznać z sylwetką absolwenta kierunku studiów Komunikacja Wizualna.

Rejestracja elektroniczna:

Kandydat/ka rejestruje się w systemie (https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/) i wypełnia wszelkie formalności w terminie od 01.06.2021 r. do 07.07.2021 r.

Kandydat/ka wgrywa do systemu rekrutacyjnego UP (https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/default.aspx) pliki portfolio* w formacie PDF z pracami własnymi i zestawem inspiracji artystycznych do dnia 07.07.2021 r. Maksymalny rozmiar pliku pdf to 100 MB. (szczegółowe wyjaśnienia – czytaj poniżej).

 

Rekrutacja etap I: Realizacja zadania egzaminacyjnego**

Termin: 08.07.2021 r.

  • W dniu egzaminu (08.07.2021 r.) kandydat otrzymuje treść zadania egzaminacyjnego poprzez wiadomość z systemu rekrutacyjnego.
  • Ukończone prace należy wysłać w formie skanów lub zdjęć tego samego dnia w określonym czasie, na wskazany w dniu egzaminu adres mailowy.
  • Ogłoszenie wyników I etapu: 09.07.2021 r.
  • O przejściu do II etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

Rekrutacja etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online*** i ocena portfolio.

Termin: 12–13.07.2021 r.

  • W dniach 12–13.07.2021 r. Komisja Egzaminacyjna spotyka się z kandydatami i przeprowadza rozmowy na temat przesłanych prac.
  • Rozmowy odbędą się w trybie synchronicznym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
  • Kandydat otrzyma informację o dokładnej dacie i godzinie egzaminu oraz link do rozmowy do dnia 11.07.2021.
  • W tej części rekrutacji Komisja Rekrutacyjna oceniać będzie również przesłane przez Kandydata/tkę portfolio.
  • Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14.07.2021 r. poprzez wiadomość z systemu rekrutacyjnego.

 

*Portfolio – to prezentacja w postaci kilkustronicowego dokumentu pdf w formacie A4. Prace własne w portfolio mogą pokazywać wszelkie dotychczasowe twórcze działania Kandydata/Kandydatki wykonane w dowolnych technikach: zrobione ręcznie lub zrealizowane z pomocą komputera (w dowolnych programach), aparatu fotograficznego, itp. Do prezentacji szczególnie warto dołączyć prace związane z projektowaniem. Prace można uzupełnić krótkimi opisami. Wybór prac i ich liczba zależą od Kandydata/Kandydatki. Do prezentacji można dołączyć przykłady prac innych autorów (np. grafiki, ilustracje, fotografie itp.) aby pokazać źródła własnych inspiracji twórczych. W przypadku dołączenia takich prac należy wyraźnie opisać, czyjego są autorstwa. Przegląd prac zamieszczonych w portfolio ma na celu prezentację w dotychczasowej działalności Kandydata/tki na polu projektowym / artystycznym. Prace będą oceniane pod kątem wybranego kierunku.

**Zadanie egzaminacyjne – po zakończonej rejestracji, w dniu egzaminu (08.07.2021) Kandydat/ka otrzyma dokładną treść zadania poprzez wiadomość z systemu rekrutacyjnego. Zadanie egzaminacyjne będzie polegać na zaprojektowaniu kompozycji wizualnej na określony temat. Pracę należy wykonać zdalnie samodzielnie, korzystając z własnych materiałów i sprzętu. Zadanie można wykonać dowolnymi technikami: odręcznie (np. rysunek, kolaż, wydzieranka itp.) lub cyfrowo (w dowolnym programie graficznym, przy użyciu aparatu fotograficznego itp.). Ostateczna forma zadania ma być zapisana w formie elektronicznej, w przypadku prac odręcznych – sfotografowana lub zeskanowana. Pracę należy przesłać w postaci jednej strony formatu A4, plik pdf lub jpg. Plik należy wysłać na podany przez Komisję Rekrutacyjną adres e-mail. Zadanie egzaminacyjne ma na celu sprawdzenie twórczych predyspozycji Kandydata/tki: wyobraźni plastycznej, pomysłowości, komunikatywności i zmysłu estetycznego.

***Rozmowa kwalifikacyjna – dotyczyć będzie zadania egzaminacyjnego, prac własnych Kandydata/Kandydatki oraz jego/jej zainteresowań twórczych, szczególnie tych związanych z wybranym kierunkiem studiów. Rozmowy będą się odbywać zdalnie w formie wideokonferencji przez aplikację Microsoft Teams (darmowa aplikacja, którą należy zainstalować na komputerze lub telefonie). Zdający powinni mieć dostęp do Internetu, kamerę, słuchawki/głośnik i mikrofon.

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi projektować formy użytkowe w obszarach: projektowania identyfikacji wizualnych (logo, wizerunek marek), projektowania publikacji (książki, czasopisma, e-booki), projektowania informacji (infografiki, systemy oznaczeń w przestrzeni publicznej), projektowania interfejsów (aplikacje, strony www), projektowania opakowań i prezentacji produktów (reklama). Potrafi projektować z przeznaczeniem do druku i na ekrany.

Umiejętności absolwenta koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2d). Projektuje z wykorzystaniem współczesnych cyfrowych narzędzi do tworzenia i przetwarzania obrazu: wektorowych, bitmapowych, wizualizacji 3d. Korzysta z różnorodnych środków wizualnych, z obrazów, liter i znaków. Potrafi projektować również formy ruchome i interaktywne.

Absolwent posiada umiejętności twórcze: praktyczne i teoretyczne, niezbędne do realizacji autorskich projektów z zakresu komunikacji wizualnej, w których ważny jest zarówno przekaz treści jak i estetyka.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę jako samodzielny projektant oraz w zespole, w studiu projektowym, agencji reklamowej, wydawnictwie, agencji interaktywnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Komunikacja wizualna (studia 1 stopnia)

Terminy  rekrutacji  2021/2022

Komunikacja Wizualna, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2021 r. do 07.07.2021 r. 

Rozpoczęcie egzaminu: 08.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 09.07.2021 r.

Rozmowa online i ocena portfolio: 12,13.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 14.07.2021 r.

Wpisy: 15.07.2021 r.  

Ogłoszenie listy rezerwowej: 16.07.2021 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 19.07.2021 r.

Wpisy na studia

Kandydat na studia, winien dokonać wpisu na listę studentów w terminach określonych przez Dyrektora Instytutu. Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. Wzór upoważnienia: https://www.up.krakow.pl/images/dokumenty/rekrutacja/rekrutacja-2020-2021/pelnomocnictwo-do-wpisu-2020-2021.pdf

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza adres email. Wpisy powinny odbywać się z zachowaniem środków ostrożności, które reguluje zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-38/2020 z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.