Przejdź do treści

O kierunku

Studia II stopnia stacjonarne

Podwójny dyplom z Design graphique multimédia, École supérieure d’art des Pyrénées — Pau Tarbes

http://www.esapyrenees.fr/

Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących czynnie działać w sektorze projektowania graficznego lub chcących kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia. Wspólny plan studiów oraz podwójny dyplom będą dla studentów okazją do pogłębienia wiedzy i korzystania z doświadczeń polskich i francuskich uczelni.

Podwójny dyplom z Design graphique multimédia, École supérieure d’art des Pyrénées — Pau Tarbes prowadzony według zasady Art&Design, pozwalającej na dowolne kształtowanie programu studiów. Zajęcia podczas wymiany studenckiej odbywają się w języku angielskim i nie jest konieczna znajomość języka francuskiego.

Więcej informacji: https://paukrak.up.krakow.pl/studia/

Studenci rekrutowani będą na tą specjalność i będą deklarować udział w wymianie oraz wspólnych studiach. Planowany limit osób biorących udział w studiach na tej specjalności to 8 osób. Zasady rekrutacji takie same jak na studia Art&Design https://iszd.up.krakow.pl/kandydat/o-kierunku/

 

W pierwszym semestrze I roku studenci polscy wyjadą do Francji, a w kolejnym, drugim semestrze studenci francuscy przyjadą do Polski. Wymiana odbywa się w ramach programu Erasmus+. Planowane jest również wymiana wykładowców oraz wykorzystanie e-learningu i kursów zdalnych.

Wspólny plan studiów zakłada, że w każdym z krajów partnerskich studenci będą studiować w ramach kursów, których nie mają możliwości studiowania we własnej uczelni:

– na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego między innymi: grafikę warsztatową, ilustrację, animację, fotografię analogową, teorię grafiki;

– na École supérieure d’art des Pyrénées: technologie narracji internetowych, video, rejestracja i przetwarzanie dźwięku, multimedia, typografia.

Ostatni rok studiów studenci będą odbywać na uczelniach macierzystych pod okiem promotorów poświęcając czas pracy nad projektem indywidualnym. W tym czasie będą optymalizować wiedzę techniczną i pogłębiać metody pracy specyficzne dla dziedziny projektowania graficznego. W tym czasie student buduje swój własny obszar badawczy wspierając się na modelach artystycznych i kulturowych, które odnoszą się do jego projektu. Każdy student będzie prowadzony przez jednego z wykładowców z dziedziny teorii a także designu lub sztuk pięknych. Student, współpracując z promotorem będzie  konstruować i finalizować projekt końcowy – dyplom. Studia skutkują uzyskaniem dwóch dyplomów uczelni, w których odbywali studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich kierunku Grafika, na specjalności Projektowanie graficzne, multimedia, otrzymuje tytuł magistra sztuki. Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju. Absolwent posiada umiejętność́ swobodnego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze wybranej dyscypliny. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się̨ i pracę zawodową w obszarze nowych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w podmiotach rynkowych związanych z twórczością artystyczną i projektową. Posiada niezbędną̨ wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki, mechanizmy reklamy i promocji działań́ artystycznych. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Absolwent jest przygotowany do realizacji własnych niezależnych koncepcji w zakresie wybranych dyscyplin sztuki, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy o znaczeniu i sposobach oddziaływania poszczególnych elementów strukturalnych dzieła. Potrafi łączyć́ zróżnicowane formy wyrazu plastycznego w ramach działań́ twórczych w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie współczesne uwarunkowania oraz konteksty społeczne i kulturowe działań́ artysty i projektanta. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki i narzędziami współczesnego dizajnu.

W zależności od wybranych kursów absolwent potrafi kreatywnie współpracować i kierować pracą w ramach publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w ramach podmiotów art-biznesu. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej, edukacji artystycznej oraz animacji i organizacji działań twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych. 

Uzyskany tytuł magistra sztuki daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Ukończenie niniejszego kierunku studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego skutkuje uzyskaniem przez studenta dwóch dyplomów: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i École Supérieure d’Art des Pyrénées – Pau Tarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje – Pau, Tarbes).