Przejdź do treści

Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, multimedia – egzamin wstępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do studiowania na kierunku studiów artystycznych  magisterskich Projektowanie graficzne, multimedia. Ważnym atutem tego kierunku jest wyjazd na semestr na studia do szkoły partnerskiej we Francji finansowany z funduszu Unii Europejskiej – Erasmus +.Są to studia II stopnia, magisterskie, prowadzone w formule studiów Art&Design. Można zatem dowolnie kształtować przebieg swojego kształcenia na studiach zarówno w kierunku projektowania 2D, 3D jak i dyscyplin artystycznych.Ukończenie niniejszego kierunku studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego skutkuje uzyskaniem przez studenta dwóch dyplomów: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i ÉcoleSupérieured’Art des Pyrénées – PauTarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje – Pau, Tarbes). Więcej informacji na stronie https://paukrak.up.krakow.pl/studia/. Aby sprawdzić zdolność do studiów na tym kierunku kandydat musi przystąpić do jednoetapowej rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z przeglądem prac artystycznych. Prace te mogą być wykonane w dowolnych technikach, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych (multimedialnych). Pod uwagę brana jest również umiejętność selekcji prac i ich sposób zaprezentowania. Poniżej przedstawiamy zasady egzaminu. w dalszej części możecie się Państwo zapoznać z sylwetką absolwenta tego kierunku studiów.

 

Egzamin

etap I: Przegląd prac kandydata.

Kandydat przesyła do przeglądu prace w formie prezentacji pdf.

Dorobek artystyczny przedstawiony do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, fotograficznych, graficznych, projektowych, multimedialnych, itp.

etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online.

Rozmowa kwalifikacyjna może poruszać może problematykę zaprezentowanych prac artystycznych, zainteresowań twórczych, znajomości zjawisk i postaci z dziedziny sztuki i projektowania oraz zagadnień (problemów artystyczno-badawczych) które student chciałby zgłębiać w czasie studiów.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2 (poziom licencjacki).

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów magisterskich kierunku Grafika projektowa i multimedia otrzymuje tytuł magistra Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i ÉcoleSupérieured’Art des Pyrénées – PauTarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje – Pau, Tarbes). Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju. Absolwent posiada umiejętność́ swobodnego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze wybranej dyscypliny. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się̨ i pracę zawodową w obszarze nowych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w podmiotach rynkowych związanych z twórczością artystyczną i projektową. Posiada niezbędną̨ wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki, mechanizmy reklamy i promocji działań́ artystycznych. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do realizacji własnych niezależnych koncepcji w zakresie wybranych dyscyplin sztuki, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy o znaczeniu i sposobach oddziaływania poszczególnych elementów strukturalnych dzieła. Potrafi łączyć́ zróżnicowane formy wyrazu plastycznego w ramach działań́ twórczych w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie współczesne uwarunkowania oraz konteksty społeczne i kulturowe działań́ artysty i projektanta. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki i narzędziami współczesnego dizajnu.

W zależności od wybranych kursów absolwent potrafi kreatywnie współpracować i kierować pracą w ramach publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w ramach podmiotów art-biznesu. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i rozwijać osobowość twórczą przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej, edukacji artystycznej oraz animacji i organizacji działań twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych.

Uzyskany tytuł magistra sztuki daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Terminy  rekrutacji  2021/2022

Grafika (specjalność Projektowanie graficzne, multimedia) stacjonarne II stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2021r. do 17.09.2021r.

Przegląd prac: 18.09.2021r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 19.09.2021 r.

Rozmowa: 20, 21.09.2021 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 21.09.2021 r.

Wpisy: 22.09.2021 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 23.09.2021 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 24.09.2021 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 24.09.2021 r.