Przejdź do treści

Specjalność Art

Animacja

dr Wioletta Sowa – w ramach modułu studenci zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie realizacji projektów wykorzystujących animację tworzoną w technikach manualnych i komputerowych. W pracowni realizowane są etiudy filmowe, jak również projekty cinematic VR i narracje AR (augmented reality). Studenci uczą się realizacji poszczególnych etapów, rozwijają swój indywidualny styl wizualny i narracyjny. Cykl wykładów, będących elementem programu, pozwala uzupełnić wiedzę z zakresu świadomego kadrowania, animacji, montażu, stosowanych technik i rozwiązań plastycznych oraz funkcji muzyki i dźwięku. Celem modułu jest zdobycie umiejętności samodzielnej i świadomej pracy nad własnymi projektami filmowymi i XR, doboru środków wizualnych i realizacyjnych
 

Fotografia artystyczna

dr Mirosław Niesyto – ćwiczenia w zakresie fotografii analogowej, cyfrowej, specjalnych technik fotograficznych i innych form stosowania tego medium w procesie twórczym. Podczas zajęć studenci doskonalą swoje umiejętności w studio fotograficznym i poza nim, realizując prace przy użyciu aparatów analogowych i cyfrowych. Zapoznają się z pracą w ciemni fotograficznej, wykonując powiększenia zdjęć, realizują tematy własne  w tak zwanych technikach szlachetnych oraz specjalnych. Eksperymentując, często łączą różne techniki fotograficzne posługując się także cyfrowymi narzędziami. Uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętego medium fotografii, traktowanego jako wypowiedź artystyczna w kontekście sztuki współczesnej.

dr hab. Beata Długosz – Celem programu jest próba określenia własnej postawy artystycznej w dziedzinie fotografii wobec rzeczywistości lub historii fikcyjnej. Studenci realizują własny temat na podstawie opracowanych przez siebie założeń ideowych i formalnych. Kurs służy pogłębianiu doświadczenia świadomej kreacji komunikatu wizualnego na styku fotografii, technik pokrewnych i innych mediów. Materiał fotograficzny powinien być podstawą dzieła: czysto fotograficznego, multimedialnego lub intermedialnego wykonanego w technikach: klasycznej fot. cz-b, fot. cyfrowej, technikach specjalnych, instalacji fotograficznej lub książki fotograficznej itp. Zajęcia przygotowują Studentów do obrony swoich prac i koncepcji artystycznych. Kształtują umiejętność właściwej prezentacji dzieła. Kurs jest prowadzony w języku polskim.

prof. Halina Cader – Pawłowska – Ćwiczenia w zakresie fotografii analogowej, cyfrowej, specjalnych technik fotograficznych i innych form stosowania tego medium w procesie twórczym, np. notacji fotograficznej. Podczas zajęć studenci doskonalą swoje umiejętności w studio fotograficznym i poza nim, realizując prace przy użyciu aparatów analogowych i cyfrowych. Zapoznają się z pracą w ciemni fotograficznej, wykonując powiększenia zdjęć. Realizują zadania w technikach specjalnych, poznają oprogramowania do obróbki zdjęć cyfrowych. Uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętego medium fotografii, traktowanego jako wypowiedź artystyczna w kontekście sztuki współczesnej. 
 

Grafika cyfrowa

dr Ewelina Małysa –  Celem kursu jest wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych w stopniu pozwalającym na świadome posługiwanie się nimi w grafice artystycznej jako druk z matrycy cyfrowej oraz jako obraz ruchomy. Komputer jako medium o właściwościach interdyscyplinarnych. Znajomość wpływu i znaczenia technik komputerowych we współczesnej sztuce i grafice artystycznej. Poznanie tendencji rozwoju technik komputerowych oraz nowych formy edycji i prezentacji obrazów elektronicznych. Zdobycie przez studentów umiejętności twórczego wykorzystywania współczesnych cyfrowych narzędzi obrazowania w stopniu pozwalającym na podejmowanie świadomych decyzji w ramach zadań jako kreowanie właściwego komunikatu wizualnego. Studenci realizują projekty własne, do wyboru udostępniane są tematy zadań z zakresu technologii cyfrowych. Grafika cyfrowa 2D (zaawansowana obsługa programów graficznych 2D); 
DTP (przygotowanie prac graficznych do wydruku); Obraz cyfrowy 2D (projektowanie aplikacji, programowanie wizualne).

dr Magdalena Lazar – W ramach zajęć studenci i studentki poznają obecne tendencje w dziedzinie  szeroko-rozumianego obrazowania cyfrowego. Zapoznają się z twórczością czołowych twórców w dziedzinie sztuki elektronicznej i interaktywnej, animacji komputerowej, kultury cyfrowej. Podczas realizacji własnych projektów oraz zadanych tematów korzystają z cyfrowych narzędzi ucząc się budowania komunikatów wizualnych. Kładziemy nacisk zarówno na znajomość programów jak i eksperymentalne podejście do narzędzi cyfrowych pozwalające na łączenie technik (obiekt, wydruk, animacja, instalacja) Praca artystyczna odbywa się indywidualnie i w grupach.
 

Grafika warsztatowa

mgr Witold Winek – Działania w pracowni skupiają się na zdobywaniu doświadczenia z zakresu grafiki warsztatowej –  druku wypukłego (linoryt, drzeworyt, gipsryt, kolografia). Studenci realizują swoje projekty, uwzględniając możliwości, jakie daje druk wypukły oraz liczne eksperymenty związane z procesami graficznymi, oraz ideą matrcy. W pracowni powstają klasyczne grafiki, ale również obiekty, oraz projekty uwzględniające efemeryczne formy ekspresji artystycznej. Zdobyte przez studentów umiejętności mogą stawać się narzędziem w kreowaniu ich indywidualnych działań artystycznych..  

dr Wojciech Sobczyk – Druk płaski (litografia), oraz działania eksperymentalne z wykorzystaniem technik grafiki warsztatowej. W ramach modułu studenci poznają klasyczne techniki warsztatowe (litografia, mokulito, cynkotypia). Wykonują cykle prac graficznych oraz uczą się wykorzystywać techniki graficzne do tworzenia dzieł interdyscyplinarnych. Obok tradycyjnych rozwiązań graficznych, realizują prace w formie obiektu, instalacji, site-specific, environment.

dr Anna Juszczak – Druk wklęsły oraz  łączenie działań artystycznych z grafiką warsztatową. Działania oparte na technikach wklęsłodrukowych (akwaforta, akwatinta, miedzioryt, mezzotinta, sucha igła, miękki werniks, odprysk). Studenci realizują swoje projekty łącząc techniki druku wklęsłego oraz podejmują działania eksperymentalne. Realizowane są zarówno tradycyjne cykle graficzne jak i obiekty, instalacje artystyczne, site-specific. Studenci wykorzystują poznawane techniki do własnych działań artystycznych. Mogą łączyć druk wklęsły z innymi technikami.
 

Ilustracja

dr Bogna Sroka-Mucha – Pracownia umożliwia nabycie umiejętności tworzenia ilustracji uwzględniającej różne metody jej powstawania: od ilustracji klasycznej przez wektorową, rastrową, fotograficzną, przestrzenną do ilustracji mającej cechy autorskiego opracowania. Efektem pracy studentów są książki, komiksy, cykl ilustracji oraz realizację self-publishingowe (artbooki, artziny). indywidualne rozwijanie zainteresowań studenta w zakresie ilustracji. W pracowni wybierać można między opracowaniem różnych form książki obrazkowej oraz artystycznej. Można również tworzyć ilustracje prasową, komiksową jak i zajmować się rysowaniem storyboardu.

dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados – Ilustracja książkowa, autorska, użytkowa, komiks. Dodatkowa możliwość zgłębienia warsztatu introligatorskiego (szycia książki, wykonania miękkiej i twardej okładki, suchego tłoku, wykonania leporello, szycia japońskiego oraz innych obiektów artystycznych), techniki pop up book, łączenia ilustracji z grafiką warsztatową, self-publishing – od projektu po realizację.

mgr Dominika Bobulska – Działania w pracowni skupiają się na zdobywaniu umiejętności operowania metaforą, skrótem i symbolem. Studenci realizują 2-3 zadania długoterminowe na semestr. Są to ilustracje do fragmentów prozy, poezji i artykułów prasowych, artbooki, krótkie formy narracyjne itp. Dodatkowo w trakcie każdych zajęć wykonują krótkie ćwiczenia. Ich celem jest doskonalenie warsztatu rysunkowego poprzez sięganie do różnorodnej tematyki i technik.

dr Magdalena Żmijowska – Ryzyko, popełnianie błędów, rozwój wyobraźni, przekraczanie własnych granic i bycie wolnym to tylko niektóre z punktów, które realizowane są w mojej pracowni.  Niemal na każdych zajęciach eksperymentujemy i odblokowujemy kreatywność dzięki licznym technikom ilustracyjnym (kolaż, praca z wyobraźnią, rysunek syntetyczny, portret pamięciowy itp.).Przebywamy w świecie książek dla dzieciilustracji prasowej, komiksu, książek artystycznych czy nowoczesnych cyfrowych projektów, które szturmem podbijają digital art market. W pracowni realizowane są również projekty dzięki którym możemy poznać kolejne etapy tworzenia własnych publikacji książkowych, paternów czy plakatów.
 

Malarstwo i działania wizualne

dr hab. Sebastian Wywiórski – Malarstwo stanowi w tej pracowni bazę wypowiedzi która może funkcjonować autonomicznie ale może też być rdzeniem realizacji interdyscyplinarnej uzupełnianej takimi elementami jak formy przestrzenne, konstrukcje mechaniczne czy układy kinetyczne. Możliwa jest również współpraca z innymi pracowniami i dobór mediów spośród pełnego spektrum działań między innymi  fotografii, animacji, wideo. Pracownia proponuje wsparcie realizowanych projektów przez konsultacje niezbędnego warsztatu rysunkowo-malarskiego, pomoc techniczną (konstrukcyjną, mechaniczną, elektroniczną) . Proponowane zadania mają na celu rozbudowywanie świadomości artystycznej, umiejętność podejmowania decyzji, rozwój kreatywności czy umiejętności manualnych. Realizowane projekty mogą łączyć odległe i pozornie wykluczające się jakości, by zrealizować koncepcje interdyscyplinarne, równocześnie umożliwiając realizację klasycznych cykli prac malarskich oraz rysunkowych.
 

Pracownia intermedialna (w tym audio)

dr hab. Łukasz Murzyn – Pracownia intermedialna jest miejscem eksperymentalnego łączenia różnych języków sztuki. Wspólnie badamy unikalne interferencje wyrazu mediów tradycyjnych z wideo, performansem, sztuką sieci i rzeczywistości wirtualnych czy działaniami konceptualnymi. Powstają tu zarówno efemeryczne akcje, hybrydy obiektu i dźwięku czy prace niemal zupełnie pozbawione materialnej formy, bazujące na moderowaniu społecznego obiegu prowokujących informacji. Najistotniejszą zasadą spotkań jest otwarta dyskusja, pluralizm oraz równouprawnienie różnych postaw i punktów widzenia. Inspiracji szukamy przez eksplorację tematów ważnych dla studentek i studentów, gorących tematów społecznych, antropologicznych i filozoficznych tak, by powstające prace niosły w sobie energię pozytywnej zmiany myślenia.

dr Małgorzata Markiewicz – Studentki i studenci i są motywowani do podejmowania twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości, poruszane zagadnienia balansują na granicy designu, sztuki oraz nauk społecznych. Podczas zajęć poruszamy kwestie kondycji świata oraz wpływu projektantów i projektantek(artystek i artystów) na jego przyszłość. Rezultaty zadań są bardziej refleksyjne a nie obiektywizujące. W pracowni stawiamy nacisk na zadawanie pytań oraz kwestionowanie zastanych sytuacji, co może stać się przyczyną, bądź też narzędziem zmiany społecznej. Metody pracy – dyskusje, prezentacje, warsztaty, projekty zespołowe.Każdemu zadaniu towarzyszy obowiązkowa literatura. Poruszane zagadnienia łączą się z naukami humanistycznym i społecznymi.

dr Łukasz Surowiec – Głównym celem kursu będzie nabycie doświadczeń i świadomości w budowaniu multimedialnych, eksperymentalnych form artystycznego przekazu z naciskiem na działania w obszarze sztuk wizualnych. Kurs będzie miał charakter cyklicznych spotkań, na których studenci nabędą umiejętności: prowadzenia badań przy użyciu metod twórczych, analizy i rozumienia struktur z zakresu sztuk multimedialnych, intermedialnych oraz interdyscyplinarnych; zapoznają się z podstawami prowadzenia narracji w filmie i wideo; nabędą umiejętności w posługiwaniu się urządzeniami do rejestracji audio/video; nabędą wiedzę i doświadczenie w pracy z podstawowymi, cyfrowymi technikami montażowymi i postprodukcją multimedialną.

dr Bartosz Zaskórski – zajęcia artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, wskazujące na możliwość łączenia ze sobą mediów artystycznych – wizualnych oraz dźwiękowych. Pracownia umożliwia realizowanie dowolnych prac, wykorzystujących przenikanie się zarówno technik związanych ze sztukami wizualnymi, jak i przekraczających je, wykorzystujące dociekliwość studentów i ich zainteresowania. W pracowni można sięgać do dowolnych narzędzi. W pracowni mogą powstawać instalacje interaktywne, gry komputerowe, słuchowiska, działania z dźwiękiem i muzyką, oraz wszelkie nietypowe formy działania artystycznego. Studenci realizują projekty autorskie, które mają zachęcać do przewartościowania wyobrażenia tego, czym może być sztuka.
 

Rysunek

dr hab. Agnieszka Łukaszewska – na zajęciach można poznawać i rozwijać umiejętności zarówno w klasycznym warsztacie rysunkowym, jak i nowych mediach. Studenci pracują nad swoimi projektami wykorzystując szeroko rozumiany rysunek współczesny, od studium z użyciem węgla, czy ołówka na papierze, rysunku piórkiem lub cienkopisem, poprzez ekspresję gestu z użyciem tuszu i pędzla, po eksperymenty z niekonwencjonalnymi środkami, rysunek w przestrzeni, z użyciem światła, działania procesualne i konceptualne. Chętni mają możliwość dogłębnego poznania oraz wykorzystania tajników mniej znanych, oryginalnych, analogowych technik rysunkowych, np. odprysk, a także mogą robić rysunki cyfrowe, w komputerowych programach graficznych lub z użyciem tabletów. W pracowni, zawsze dostępnej w godzinach zajęć, znajdują się sztalugi z deskami rysunkowymi, duże stoły do rysowania i konsultacji. Są warunki do pracy nad własnymi projektami, z wyobraźni, ale też można rysować z natury. Zawsze ustawiony jest model pozujący do aktu, szkielet lub inna aranżacja. Rysunek można traktować, jako autonomiczną wypowiedź artystyczną i zrealizować dyplom w tej technice. Można też wykorzystać kurs, jako ćwiczenie do rozwinięcia w innym medium, np. doskonalenie rysowania postaci lub perspektywy do gry komputerowej, czy wykonanie szkiców do grafiki warsztatowej.

dr hab. Anna Sadowska – Studenci powinni sprawnie posługiwać się podstawowymi narzędziami rysunkowymi jako bazą wyjściową do konstruowania świadomej wypowiedzi artystycznej. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji i omawiania prac dotyczących wybranego przez studenta zagadnienia artystyczno-badawczego. Chętni studenci mają możliwość doszkolić swoje umiejętności warsztatowe poprzez rysunek studyjny. Jest możliwość realizacji prac formie klasycznego rysunku, ale także zachęta w zakresie eksperymentów rysunkowych w połączeniu z działaniami intermedialnymi, rysunek jako element obiektu czy form przestrzennych. W semestrze realizowane jest również jedno zadanie niezwiązane z tematem wiodącym studenta.
 

Rzeźba i działania w przestrzeni

dr hab. Maria Wasilewska – Rzeźba i działania przestrzenne – rzeźba traktowana jest szeroko, jako organizacja przestrzeni, inaczej środowisko, w którym żyje człowiek. Studenci podejmują próbę poznania siebie jako podmiotu w kontekście otoczenia (dopełnienia); w przestrzeni zamkniętej i otwartej, intymnej i społecznej, w skali makro i mikro. Są zobligowaniu do uwzględniania kontekstu: psychologicznego, środowiska naturalnego, architektonicznego, społecznego, politycznego. W pracowni kładzie się również nacisk na świadomość studenta dotyczącą jedności formy z treścią i zakładaną ideą realizacji. Studenci nie pracują w tradycyjnych rzeźbiarskich materiałach, co daje im szerokie możliwości wykorzystania wszelkiej dostępnej i odpowiedniej dla podjętej problematyki materii i środków artystycznych. Finalnym celem jest rozwój samoświadomości artystycznej, wrażliwości przestrzennej, indywidualizmu oraz odpowiedzialności za wypowiedź artystyczną. W pracowni realizuje się instalacje przestrzenne, obiekty, site specific i inne działania obejmujące relacje człowieka z otoczeniem.

dr Kornel Janczy – Celem kursu jest poszerzona refleksja, oraz kreatywna i krytyczna praca w kontekście otaczającej rzeczywistości. Studenci wyrażają siebie, swoje idee i koncepcje poprzez aktywności odbywające się w czasie i przestrzeni. Podczas trwania kursu studenci wykonują działania przestrzenne takie jak rzeźba, obiekt, instalacja, performens, działania konceptualne itd. Kurs nie skupia się na nauce warsztatu i technik rzeźbiarskich a na umiejętnym i świadomym dobieraniu środków formalnych do podejmowanych tematów. Ważnym elementem kursu jest również poszerzenie u studenta wiedzę oraz świadomości dotyczącej aktualnych dyskursów w obrębie sztuki współczesnej.
 

Sitodruk 

dr hab. Stanisław Cholewa – Sitodruk jako technika graficzna cechuje się nieograniczonymi możliwościami kreacyjnymi oraz realizacyjnymi. Szeroki zakres zastosowania techniki pozwala na różnorodne jej wykorzystanie. Program pracowni sitodruku skupia się na przekazaniu wiedzy technologicznej w zakresie wykonania szablonów sitodrukowych oraz na procesie druku bez większych ograniczeń formatowych z możliwością druku na różnorodnych materiałach / papier, szkło, plastik, etc/ 
Pracownia pozostaje otwarta na eksperymenty technologiczne  z wykorzystaniem nowych  mediów obrazowania cyfrowego.