Przejdź do treści

Specjalność Design

Animacja i montion graphic 

dr Przemysław Lipu – Uczestnicy kursy maja możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami animacji cyfrowej i edycji obrazu ruchomego z wykorzystaniem pakietu Adobe i programu Dragonframe. W trakcie kursu studenci rozwijają umiejętności stosowania narzędzi i technologii do projektowania i realizacji animacji oraz różnych zastosowań praktycznych i artystycznych animacji. Uczestnicy kursy zrealizują serię filmów takich jak: identyfikację wizualną w zakresie filmu animowanego (ident, film reklamowy, animowane logo), prezentacje multimedialne, ruchome grafiki, trailery i teledyski. Pracownia animacji rozwija indywidualne predyspozycje w realizacji ciekawej wypowiedzi artystycznej w różnych stylach i konwencjach. 

 

mgr Marcin Wojciechowski – Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji w projektowaniu i realizowaniu ruchomego obrazu /utworu audiowizualnego, którego głównym komponentem jest animacja. Zakłada fuzję technik manualnych z kreacją cyfrową oraz zwraca uwagę na różne rodzaje wypowiedzi artystycznych, które stanowią przestrzeń do wykorzystania szeroko pojętej animacji. Studenci zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie m.in. storyboardingu, compositingu elektronicznego oraz technik twórczych cyfrowej animacji 2D. Celem modułu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w obszarze związanym z autorskim i użytkowym wykorzystaniem filmu animowanego oraz zbudowanie świadomości roli współczesnych mediów. 

 

Concept art 

Prof. Adam Panasiewicz – Digital Design, to pracownia w ofercie studiów Art&Design, która łączy w sobie artystyczną kreację i umiejętność projektowania oraz kodowania interface’ów interaktywnych. 

Pracownia Digital Design, to wykorzystanie niestandardowych rozwiązań tworzenia komunikatu wizualno – tekstualnego przy pomocy łączenia technik mediów analogowych i cyfrowych w ramach strategii artystycznych w zakresie Nowych Mediów, które wykorzystują nowe technologie i nowe języki komunikacyjne. Pracownia jest odpowiedzią na zjawiska odnoszące się do tzw. kultury konwergencji, która wymaga tworzenia komunikatu – przekazu dla wielu odmiennych mediów naraz. 

W ramach zajęć studenci tworzą i projektują komunikat transmedialny tzn. przygotowują narrację, która cyrkuluje w różnych mediach wykorzystując strategię cross medialne. Dzięki tym strategiom projekt o chrakterze transmedialnym może funkcjonować w różnych mediach: Internecie (blog, www), mediach społecznościowych, grach, reklamie tradycyjnej, aplikacjach mobilnych, reklamie ambientowej, czy też w krytycznym nurcie culture jamming. 

Pracownia łączy umiejętności i wiedzę studenta odnoszącą się do sztuki projektowej dla Internetu, jak i do działań i strategii z zakresu sztuki video, działań w środowisku gier, czy też instalacji intermedialnych oraz reklamy outdorowej. 

 

 

Fotografia

dr hab. Jakub Pierzchała – Podstawową różnicą moich zajęć w stosunku do Fotografii na ścieżce ART polega na rodzaju wykorzystywanego narzędzia – w mojej pracowni stawiam głównie na fotografię cyfrową, co jednak nie wyklucza możliwości wykorzystania technik analogowych (srebrowych) przy realizacji autorskich projektów. 

Jedną z funkcji zajęć z fotografii na ścieżce DESIGN jest rola wspomagająca inne pracownie, zarówno projektowe jak i artystyczne, przy realizacji wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej własnych działań twórczych (fotografia produktu, fotografia dokumentacyjna, reportaż). Moje zajęcia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się studiem fotograficznym z użyciem światła fleszowego, a także uczą kreatywnego wykorzystywania cyfrowego sprzętu i oprogramowania do edycji zdjęć. 

Zajęcia te umożliwiają również pracę nad własnymi projektami artystycznymi, dzięki czemu Pracownia Fotografii może pełnić funkcję wiodącej w toku studiów i pozwala na realizację dyplomowego projektu magisterskiego. Cotygodniowe spotkania uświadamiają o roli fotografii we współczesnej kulturze, w czym pomagają prezentacje sylwetek wybranych fotografów przygotowywane przez samych studentów, a także wspólne omawianie efektów pracy nad tematami. 

 

Grafika edytorska

dr hab. Agnieszka Dutka – Projektowanie wydawnictw drukowanych: książek (proza, poezja, poradniki), gazet codziennych, czasopism. Praca samodzielna plus konsultacje. Realizacja w formie gotowego, wydrukowanego produktu (umiejętność współpracy z drukarnią). Program obejmuje zadania (poszerzone o elementy ilustracyjne) zaproponowane przez prowadzącą jak i samodzielnie sformułowane przez studenta.. Współpraca z pracowniami ilustracji.   

 

Modelowanie i makietowanie 

mgr Michał Tokarski – Studenci na zajęciach realizują ćwiczenia obejmujące zarówno  proces projektowy  obiektów użytkowych jak również metody ich makietowania oraz prototypowania. Modele w zależności od projektu budowane są w rzeczywistych wymiarach bądź w mniejszej skali. Modelowanie w styrodurze, drewnie, masach modelarskich, gipsowych lub też prototypowanie z udziałem programów CAD/wydruk 3D. 

 

 

Programowanie 

dr hab. Roman Rosiek – moduł uczący zasad programowania imperatywnego, proceduralnego oraz obiektowego  min. w języku C i Python. Podczas zajęć studenci wykonują w zespole gry komputerowe,  obsługują dane wejściowe z urządzeń peryferyjnych, takich jak kontrolery czy czujniki, zapoznają się praktycznie  z dziedziną sztucznej inteligencji w grach. Efektem modułu jest kreatywne tworzenie aplikacji multimedialnych dzięki znajomości podstawowej algorytmiki oraz wykorzystanie języka skryptowego do sterowania przebiegiem gry – fabułą, dialogami, zachowaniem wirtualnych postaci. 

 

Projektowanie graficzne 

dr Daria Malicka – W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z projektowaniem tekstu, w praktyce uczą się projektowania zróżnicowanych form wydawniczych i opracowań edytorskich; uzyskują umiejętność składu i łamania tekstu, projektowania siatek i layoutów, potrafią świadomie korzystać z poznanych środków typograficznych w celu budowania wizualnego przekazu opartego na tekście. Poznają także historię i konteksty kulturowe typografii (rozumianej jako projektowanie doświadczenia czytania – design for reading) oraz wybrane normy wydawnicze związane z redakcyjnym opracowaniem tekstu. Ponadto studenci formułują własne zadanie projektowe, dotyczące pracy dyplomowej realizowanej w kolejnym roku, możliwa jest realizacja projektów interdyscyplinarnych i eksperymentalnych związanych z projektowaniem tekstu.

dr Katarzyna Wojdyła – Kurs łączy w sobie ćwiczenia praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej. Studenci pracują indywidualnie nad własnymi projektami. Ilość i zakres projektów są ustalane indywidualnie. Projekty mogą być nakierowane na użyteczność (wdrożenie) lub po prostu eksperymentalną zabawę formą i treścią. Celem jest zdobycie lub poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności. 

Studenci mogą realizować projekty w obszarach: 

— tzw. twardego projektowania: znak (projekty piktogramów, symboli), identyfikacja wizualna (wydarzeń, miejsc, marek), branding terytorialny (kreowanie marek terytorialnych, np. gminy, powiatu, miasta), opakowania (projekt strukturalny i graficzny), wizualizacja danych (infografika), wayfinding (orientacja w przestrzeni, nawigacja) 

— różnorodnych działań eksperymentalnych łączących inne działania artystyczne z grafiką projektową (np. seria autorskich plakatów z wykorzystaniem odręcznych grafik, autorski photobook). 

dr Marcin Klag – Podczas kursu studenci realizują zagadnienia związane z ich tematem przewodnim studiów, zaś prace mogą dotyczyć szerokiego spektrum tematów, zarówno dotyczących identyfikacji wizualnej przedsięwzięć, znaków identyfikujących czy plakatów, ale również grafiki edytorskiej. Projekty realizowane w pracowni obejmowały gry planszowe, wizualizację procesów badawczych, a także książki, czasopisma czy okładki płyt i opakowania. Możliwe jest również realizowanie projektów eksperymentalnych, także takich, które angażują odbiorcę w interakcję zarówno przestrzeni fizycznej jak i internetowej.  

Studenci powinni oprzeć swoje decyzje projektowe o szeroko zakrojone badanie tematyki zarówno pod względem merytorycznej zawartości przekazu jak i jego formy plastycznej.

dr Przemysław Paliwoda – Student sam wybiera zagadnienia/temat do pracy jako zadanie semestralne. Może to być, na przykład: seria plakatów, identyfikacja wizualna, seria opakowań (pudełka, etykiety itp.), seria piktogramów, infografika (oznaczenia w przestrzeni, mapy, wizualizacja danych itp.), grafika strony internetowej lub innej aplikacji ekranowej, projekty przeznaczone do druku, projekty typograficzne itp. Oraz inne, zaproponowane przez studenta, o charakterze: reklamowym, identyfikacyjnym, informacyjnym, wizerunkowym, ideowym itp. Realizowane cyfrowo lub w połączeniu z innymi mediami.
 

Projektowanie produktu 

dr Marcin Nowak – Projektowanie obiektów w oparciu o relację otoczenie – produkt – technologia. Główny nacisk kładziony jest na kształtowanie formy przedmiotu w oparciu o przyjęte założenia funkcjonalne z  uwzględnieniem właściwości materiałów oraz  metod produkcji. 

mgr Marta Wojciechowska – Pracownia szkła ma przygotować studentów do :          

– projektowania szkła użytkowego z uwzględnieniem stosownych technologii 

– kreatywnego potraktowania szkła w pracy artystycznej 

Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami szklarskimi, zdobędą umiejętność dostosowania założeń projektowych do realiów produkcyjnych, będą realizować własne projekty głównie w technice fusingu, zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie podstawowej obróbki szkła, np. cięcie, zdobienie, formowanie, klejenie, grawerowanie itp.

dr Dagmara Latała – Punktem wyjścia pracowni produktu jest myślenie o człowieku, jego potrzebach i warunkach życia. Silny nacisk jest postawiony na współczesność, aktualne problemy i kondycję życia (wellbeing design). Analizie poddane są zmienne warunki w jakich funkcjonuje użytkownik, rozwijające się miasta, przestrzeń publiczna, kurcząca się przestrzeń osobista, problemy ekologiczne, zaśmiecenie hałasem i dźwiękiem oraz inne szeroko rozumiane problemy cywilizacyjne. 

W pracowni dominują rozwiązania w duchu zrównoważonego designu, z silnym akcentem postawionym na rzemiosło i rękodzieło, eksperymenty materiałowe, oraz nowe technologie. 

Interdyscyplinarny profil pracowni ma odniesienie w takich aspektach designu jak produkt, mebel oraz przestrzeń. 

Punkty odniesienia: 

obiekt / mebel / alternatywne ergonomie / eksperyment materiałowy / rzemiosło / nowe technologie / styl życia /spatial design / architektura / instalacja / miasto / mebel miejski / rzeźba / natura / scenografia / zmysły / sensoryka

dr Natalia Kopytko – Podczas kursu studentki i studenci pod okiem prowadzącej projektują, kreują szeroko pojęty produkt biorąc pod uwagę technologie ceramiki. Zapoznają się z twórczością ważnych ośrodków projektowych oraz z działalnością artystyczną w dziedzinie ceramiki. 

Celem kursu jest przekazanie informacji o technologii ceramiki jako materiale szeroko stosowanym w projektowaniu obiektów użytkowych, zastosowaniu ceramiki we wzornictwie przemysłowym oraz o wykorzystywaniu ceramiki w we współczesnej kreacji artystycznej.  

Uczestnicy kursu podczas realizacji semestralnego zadania, zgodnego z postawionym przez siebie problemem projektowym lub artystycznym poszerzą swoje umiejętności technologiczne takie jak: korzystanie z form produkcyjnych do wykonania obiektów z ceramiki lejnej, korzystanie z form gipsowych do wykonania obiektów w technice odcisku z ceramiki plastycznej. Otrzymają fachowy kurs szkliwienia oraz poznają specyficzne zasady wypału ceramiki. 

 

Projektowanie przestrzeni i wnętrz 

dr Monika Natkaniec-Papp – Studenci pod opieką prowadzącego realizują semestralne zadanie projektowe będące autorską odpowiedzią na postawiony/proponowany przez siebie problem projektowy w zakresie projektowania szeroko pojętej przestrzeni i wnętrz, dotyczący obranego przez siebie ogólnego zagadnienia, stanowiącego jego temat przewodni studiów. Zakres realizacji i ostateczny temat uzgodnione zostaną z prowadzącym. 

cele i założenia pracowni:  projektowanie jako złożony proces wymagający kreatywnego, wielowymiarowego podejścia w odniesieniu do projektowania wnętrz i przestrzeni  

 • projektowanie w oparciu o obserwację, analizę (świadomość i rozumienie) zachodzących nieustannie procesów i transformacji w otaczającej rzeczywistości
  •  zdobywanie nowej i pogłębianie nabytej wiedzy w zakresie szeroko pojętego  projektowania przestrzeni i wnętrz
  •  redefinicja pojęć związanych z prywatnością, poczuciem komfortu, bezpieczeństwa,          poszerzeniem percepcji
  • użyteczność przestrzeni, ergonomia, poszukiwanie nowych funkcji przestrzeni
  • percepcja, emocje w kontekście przestrzeni, wnętrz i wypełniających ją obiektów
  •  technologia, tradycja- obszary wspólne, wpływ na działania projektowe 
  •  projektowanie z poszanowaniem środowiska, w duchu designu zrównoważonego 

 słowa klucze: design zrównoważony   •   empatia w projektowaniu   •   odczuwanie/emocje w przestrzeni   •   percepcja   •   technologia   •   tradycja   •   sztuka i działania artystyczne •   kontekst miejsca •    eksperyment projektowy   •   poszukiwanie nowych funkcji (przestrzeni, wnętrz) •   projekt do realizacji •   projekt konceptualny   •   redefinicja pojęcia i funkcji przestrzeni publicznej / prywatnej  •   ergonomia
 

dr hab. Alicja Panasiewicz – Celem kursu jest rozszerzanie horyzontów myślenia o roli i funkcji przestrzeni i we wnętrzu w kierunku przestrzeni sensorycznych – angażujących wszystkie zmysły: wielozmysłowe i synkretyczne przestrzenie opartych na koncepcji 32 zmysłów oraz na ewolucji działań wizualnych. Studenci będą zachęcani do zaprojektowania całkowicie nowej, lub przeprojektowanie już istniejącej, przestrzeni sensualnej przy wyraźnym uwzględnieniu aspektów funkcjonalnych, ergonomii, czynników psychospołecznych, oraz kontekstu istniejącego otoczenia. Realizacja projektów może przebiega w 2 – 3 osobowych grupach i nie musi ograniczać się wyłącznie do architektonicznej interwencji w przestrzeń. Mogą mieć charakter niestandardowych działań projektowych i oddziaływać na użytkownika poprzez inne środki i media.
 

Projektowanie www (interfejs użytkownika) 

mgr Justyna Kraszewska – Moduł adresowany do osób chcących poszerzyć swoją przygodę w świecie projektowania produktów interakcyjnych (strony internetowe, aplikacje, itp.). Uczy podejścia do tworzonego dzieła w oparciu o użyteczność, doświadczenie i funkcjonalność – tak, aby produkt był jak najbardziej wartościowy i intuicyjny dla końcowego użytkownika. Moduł rozwija kompetencje badawcze i strategiczne oraz uczy innowacyjnego podejścia do projektowania interfejsu.

mgr Katarzyna Cichecka – Moduł adresowany do osób chcących poszerzyć swoją przygodę w świecie projektowania produktów interakcyjnych (strony internetowe, aplikacje, itp.). Uczy podejścia do tworzonego dzieła w oparciu o użyteczność, doświadczenie i funkcjonalność – tak, aby produkt był jak najbardziej wartościowy i intuicyjny dla końcowego użytkownika.   

 

Projektowanie wystaw 

mgr Malwina Antoniszczak – Pracownia projektowania wystaw przygotowuje studentów do przyszłej współpracy z muzeami, galeriami i instytucjami kultury w zakresie aranżacji wystaw. Studenci poznają zagadnienia związane z projektowaniem ekspozycji stałych i tymczasowych przeznaczonych do wnętrz muzealnych i galerii sztuki. W ramach zajęć realizowane są również projekty wystaw plenerowych wraz z elementami małej architektury miejskiej. Zajęcia obejmują projektowanie zarówno elementów scenografii muzealniczej takich jak meble ekspozycyjne, gabloty, ekspozytory  itp. oraz elementów graficznych będących częścią wystaw. Studenci poznają proces powstawania wystawy i specyficzny podział pracy w zespołach przygotowujących ekspozycje. W ramach zajęć analizowana jest specyfika przestrzeni wystawienniczej oraz doświadczania wystawy jako swoistego spektaklu. W ramach zajęć studenci realizują projekty indywidualnie lub w zespołach. Zajęcia obejmują również część wykładową.

dr Monika Natkaniec-Papp – moduł kształtuje umiejętności projektowania w konkretnym wnętrzu na podstawie rzutów i przy wykorzystaniu dostępnych na rynku komponentów, mebli oraz gotowych elementów systemowych. Poszerza wiedzę o ergonomiczne i funkcjonalne projektowanie ze szczególnym naciskiem na przystosowanie przestrzeni dla konkretnych grup użytkowników o specyficznych wymaganiach estetycznych i funkcjonalnych. 

 

 

Rejestracja i montaż wideo 

mgr Anna Pichura – W ramach zajęć osoby studiujące pracują nad własnymi projektami filmowymi oraz video. Mogą to być filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne, teledyski, filmy promocyjne, video-art. Osoby rozpoczynające przygodę z filmem rozpoczynają kurs od wykonania kilku ćwiczeń wprowadzających w zagadnienia rejestracji wideo, obsługi sprzętu, montażu i możliwości ekspozycji dzieła. Następnie przechodzą do realizacji własnego projektu. W trakcie zajęć poruszane są takie zagadnienia jak: poszukiwanie tematu, praca nad scenariuszem, storyboard, praca z kamerą i rejestracja dźwięku, montaż, praca na archiwaliach oraz found-footage. 

Równolegle z pracą nad projektami osoby studiujące uczęszczają na zajęcia gdzie w grupie omawiane są powyższe zagadnienia na przykładzie różnorodnych tekstów kultury. 

 

Typografia 

mgr Marta Niedbał – Na zajęciach studenci poznają zagadnienia związane z komunikacją wizualną opartą o typografię. Studenci formułują własne zadanie projektowe ale należy podkreślić że w tej pracowni, kładzie się nacisk na społeczno/kulturowy aspekt projektowania zaangażowanego. Możliwa jest realizacja projektów interdyscyplinarnych i eksperymentalnych związanych z projektowaniem formy literniczej / tekstu. 

Studenci mogą pracować z projektami o zróżnicowanych formach i zachęcani są do różnego sposobu implementowania pomysłów a także do radykalnych i spekulatywnych poszukiwań. Stale również kładzie się nacisk na anatomię znaku ( np. przy projektowaniu kroju pisma ) a także na opracowanie edytorskie, kształtujące umiejętność składu i łamania tekstu, projektowanie siatek i layoutów, świadome korzystanie z poznanych środków typograficznych w celu budowania wizualnego przekazu wspierającego obraną przez studenta narrację. 

Mgr Renata Brońka – Kurs porusza problemy artystyczne i projektowe związane z literą  – tak typografią (literą gotową) jak i literą kreowaną (np. odręczną, narzędziową, rysowaną) Dobór tematów oraz formy realizacji są dowolne, jednakże przy założeniu, że zasadniczy środek ekspresji stanowi litera i to ona decyduje o charakterze kompozycji. Również niezwykle istotne jest zachowanie zasad konstrukcyjnych litery, wywodzących się z konstrukcji litery klasycznej (co nie znaczy, że nie można z nimi polemizować)   

Studenci mogą realizować projekty o charakterze ściśle projektowym, utylitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących profesjonalnego designu (identyfikacja wizualna z księgą znaku, wydawnictwa, formy plakatowe, projekty krojów pism) jak również podejmować tematy o charakterze eksperymentalnych poszukiwań formalnych, pozbawione wymiaru praktycznego.